Развъдна програма на АСБ 2021-2031

Целта на Развъдните програми в АСБ е да послужат на селекционерите за диференцирано провеждане на развъдната работа при отделните породи, както и ясни критерии при определяне на развъдната стойност и избора на животните за разплод в различните нива на хибридизационната програма.


Специално място е отделено на практическите приложения, които дават възможност на селекционерите да ги внедряват в практиката.

Асоциацията разработва и прилага програми за породите Голяма Бяла, Ландрас и Дунавска бяла в чисто състояние в нуклеусовите и производство на висококачествени женски родителски форми F1, в репродуктивните стада.

Развъдните програми са разработени на база класически и съвременни методи на селекция и контрол на продуктивните признаци, методите за оценка на развъдната стойност и класиране на чистопородните животни при отделните породи, както и схемите на хибридизация във ферми към АСБ. Взети са под внимание и тенденциите в развитието на свиневъдството и селекцията при свинете в света и в нашата страна.

Броят на контролираните животни, включени в развъдните програми е около 15 000 броя свине майки и е достатъчен по обем, като позволява усъвършенстването на породите, поддържането им като генофонд и производството на свинско месо, съобразено с потребителското търсене.

Всички права и задължения на нейните членове са описани в Правилник за провеждане на селекционна (развъдна) дейност и водене на зоотехническа документация.

Какво е порода?

Понятието порода и нейната същност вероятно имат италиански произход и за първи път става известно през XVІ в. като раса.
В днешно време за порода се определя относително еднородна група домашни животни от един и същи животински вид, изкуствено създадена и поддържана от човека, притежаваща и предаваща на потомството характерни за нея биологични особености и стопански качества.

Основните характеристики на породата са:

Общ произход
Еднородност и относителна константност на морфологичните, физиологичните, конституционалните, екстериорните и продуктивните качества.

Поддържането и създаването на нова порода е динамичен процес, ориентиран към бъдещи икономически условия и потребителско търсене. В прилаганата развъдна програма трябва коректно да се посочи генеалогичната структура, извършваният контрол върху продуктивните качества, подходът при определянето на развъдната стойност, продължителността на използване на родителските форми и методите на отбор и подбор.

В историческото развитие на породите свине в света и тяхната характеристика са описани над 330 породи, но не повече от 10 - 15 имат съществено стопанско значение.

 

РАЗВЪДНА ПРОГРАМА ЗА СВИНЕ ОТ ПОРОДАТА ГОЛЯМА БЯЛА

Характеристика на породата

Водеща е породата Английска голяма бяла. Тя е родоначалникът за създаването на всички големи бели породи (Шведска, Френска, Полска, Канадска и т.н.).

Първите сведения за породата Голяма бяла датират от 1868г., а първата племенна книга е от 1884г. (Plager, 1975). Английската голяма бяла порода като основополагаща на останалите национални произходи е създадена чрез кръстосване на местната Йоркширската свиня с Лайчестерската и впръскване на кръв от малката бяла английска свиня.

Голяма бяла свиня се характеризира със средно голяма глава, с леко вдаден профил, широко чело и средно големи изправени уши. Шията е средно дълга. Гръдният кош е широк и дълбок. Гърбът и поясницата са дълги и широки, с много леко изразена аркообразна линия. Бутовете са сравнително добре развити. Коремът е прибран, с най-малко 14 нормално развити и симетрично разположени цицки. Крайниците са здрави, с правилна постановка, средно високи. Кожата е плътна и еластична, а четината - тънка и гладка. Темпераментът е спокоен. Конституцията е здрава, с насока за месо и бекон.

През периода 1952-1972г. в България са внесени над 2000 свине за разплод от Голяма бяла, главно от Полша, Унгария и Чехословакия. От 1973 до 1975г. са внесени от Англия над 3600 чистопородни свине - прапрародителски и прародителски форми във връзка с лиценза за производството на хибрида Кембороу.

Свинете майки притежават ненадминати репродуктивни способности и майчино поведение. Плодовитостта е около 12-15 живородени прасета в прасило. Пълновъзрастните нерези достигат до 380 кg, а свинете майки 300 кg жива маса.
Във водещите в свиневъдството страни нерезчетата и женските прасета за разплод достигат 90 кg жива маса на 160-165 дневна възраст, а дебелина на гръбната сланина е в граници от 20,5 до 24,0 mm (сума СКL2), Разходът на фураж за килограм прираст е под 2,6 кg. Отличната приспособимост на животните ги прави пригодни за отглеждане както при интензивни, така и при традиционни технологии и в придворните стопанства.

Породата намира широко разпространение в почти целия свят и участва, както в породообразувателния процес, така и в различните схеми на кръстосване и хибридизация. Поради подчертано добрите си репродуктивни качества се използва главно като майчина позиция, в схемите за хибридизация.

Развъжданите в АСБ свине от породата Голяма бяла са продукт на водещи развъдни компании като PIC, Topigs, Dan Bred и др.

Голяма Бяла

РАЗВЪДНА ПРОГРАМА ЗА СВИНЕ ОТ ПОРОДАТА ЛАНДРАС

Характеристика на породата

Като генетична основа на Ландраса по света, независимо от националните наименования, е послужил датският ландрас.
Наблюдават се основно две разновидности:

  • Тип за бекон – датски, английски, канадски, шведски и американски;
  • Универсален тип – холандски, германски и френски.

Датският ландрас е признат за порода през 1896 г. Дания е първата страна в света (1907 г.), която въвежда преценката на свинете по потомство в специализирани станции за контролно угояване. Производственото изпитване на качествата на ремонтните свине и до днес е неизменна част от програмата за усъвършенстване на породата.

Породата Датски ландрас е типичен пример за промяната на селекцията във връзка с пазарното (потребителското) търсене. В началото на ХХ в. главният пазар за свине от Дания е била Германия, като най-търсените и скъпо платени животни са били със 120–150 kg жива маса, отличаващи се с високо съдържание на сланина. През 30-те години на миналия век продукцията на датското свиневъдство се насочва в Англия, където се търсят прасета с повече месо (тип бекон).

Съвременният Ландрас е бяла културна порода, при която типът за месо е доведен до съвършенство. Съдържанието на постно месо в трупа е 61.5 %, а качеството му в най-висока степен задоволява потребителското търсене.

Тялото е дълго, гърбът е прав и леко аркообразен (независимо от голямата му дължина). Поясницата и крупата са дълги, широки и прави. Бутовете са дълбоки и добре замускулени. Главата е сравнително малка, лека, с почти права профилна линия, с дълги и силно клепнали уши. Крайниците са средно дълги, с правилна постановка, Кожата е тънка, еластична, бяла, покрита с гъста и мека четина. Нерезите са с жива маса 350–400 кg, а свинете майки – 250–300 кg.

В схемите на хибридизация може да се използва с успех в позиция “А” и “В”, т.е. за производство на високопродуктивни майчини форми F1.

Отглежданите в АСБ свине от породата Ландрас са продукт на фирмите PIC, Topigs, DanBred и др.
Ландрас

РАЗВЪДНА ПРОГРАМА ЗА СВИНЕ ОТ ПОРОДАТА ДУНАВСКА БЯЛА

Характеристика на породата

Дунавска бяла. Българска порода създадена в Института по свиневъдство в гр. Шумен чрез сложно възпроизводително кръстосване с участието на породите Българска бяла, Голяма бяла, Ландрас, Пиетрен, новосъздавана породна група и Хемпшир. Призната е за порода през 1985г.

Животните са със средно голяма глава с наклонени напред уши, дълъг, широк и прав гръб и добре развита задна. Крайниците са тънки, но със здрава костна система. Кожата е бяла, допускат се и петна, покрити с бяла четина.
Възрастните свине майки достигат 250–280 kg, а нерезите – 320–370 kg жива маса. Поради високата плодовитост и добрите месодайни качества свинете от породата Дунавска бяла са от т.нар. комбиниран тип и може да се използват с успех в схемите на хибридизация в майчина и бащина позиция.

Стрес чувствителността при Дунавската бяла порода е сравнително ниска (12.2%). Това я прави подходяща за отглеждане, както при промишлени, така и при традиционни ферми.

Контролът върху признаците характеризиращи репродуктивните угоителните и кланичните качества на свинете в страната се извършва съгласно изискванията на “Правилник за преценка на развъдната стойност, производство и класиране на свине за разплод” (1996).

 

 

Дунавска бяла
Дунавска бяла

Развъдна програма на АСБ 2021-2031

Развъдните програми са съобразени със Закона за животновъдството, Закона за ветеринарно-медицинската дейност, Регламент ( ЕС) 2016/1012 и всички правно нормативни Регламенти за отглеждане на животни в Република България.

Авторски колектив:

1. Проф. дсн. Алекси Стойков
2. д-р Полина Хаджистоева
3. д-р Добрин Папазов
4. зооинж. Галя Бъчварова
5. зооинж. Маргарита Янева
6. зооинж. Димитър Михайлов

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт