Заключителен доклад на EK - European pigmeat reflection group 19.01.2023

Заключителен доклад на Групата за наблюдение на свинското месо в ЕССтановище на Copa Cogeca относно доклада

Становище на Copa Cogeca относно заключителния доклад на групата за наблюдение на свинското месо, която в продължение на година направи анализ на пазара и производството на свине в ЕС.


EU Pigmeat Reflection Group завърши с конкретни решения и визия за сектора

Копа и Коджека са доволни от работата и заключенията на Групата за наблюдение относно свинското месо, създадена от ЕС. Окончателният доклад и неговите препоръки ще осигурят основа за сектора, за да посрещне предизвикателствата пред устойчивостта, като същевременно гарантира продоволствената сигурност.

С присъствието на комисар Януш Войчеховски, Европейската група за наблюдение за свинското месо приключи своята поредица от седем срещи. От март 2022 г. до януари 2023 г. заинтересованите страни и националните експерти се срещнаха, за да прегледат всички аспекти на сектора, за да осигурят неговата устойчивост и издръжливост по отношение на социално-икономически и екологични проблеми, здравеопазване на животните и хуманно отношение.

Секторът на свинското месо отбеляза значителни подобрения въпреки многобройните предизвикателства, с които се сблъска през последната година, включително нестабилност на цените, африканска чума по свинете и увеличаване на разходите за суровини. Заинтересованите страни подчертаха подобреното управление на оборския тор в ЕС, намаляването на вноса на фуражи и ролята на сектора за гарантиране на продоволствената сигурност. Copa и Cogeca особено приветстват акцента на Комисията, че въпреки готовността на сектора за по-добри стандарти за хуманно отношение към животните, не бива да се забравя, че подобрените стандарти изискват допълнителни разходи и инвестиции във време.

Антонио Таварес, председател на работната група за свинско месо в Copa и Cogeca, поздрави служителите на Комисията „...за организирането на тези срещи и за качеството на окончателния доклад, подчертавайки важността му в текущия дебат, особено относно хуманното отношение към животните“. Г-н Таварес също подкани г-н Войчеховски „...да подкрепи тази работа със съответните комисари, а именно отговорните за здравето и безопасността на храните, търговията, околната среда и вътрешния пазар, така че да следват тези препоръки за сектора“.

Основните препоръки за по-устойчив сектор на свинското месо включват насърчаване на държавите членки да използват всички налични инструменти на ОСП, като интервенции, свързани със сектора. По отношение на екологичното предизвикателство, той предлага разработване на рамка за управление на оборски тор и подкрепа на местни решения за биогаз, базирани на тор, остатъци и отпадъци. Що се отнася до здравето на животните, ефикасните мерки за биосигурност и управлението на дивите свине могат да бъдат подобрени чрез национални планове за действие и прилагането на всички налични инструменти, включително в рамките на ОСП. И накрая, по отношение на хуманното отношение към животните, фокусът е поставен върху поддържането на научно обоснован подход във всички регулаторни стъпки и насърчаването на стандартите на ЕС, по-специално в рамките на споразуменията за свободна търговия.

В прикачения файл може да прочетете и заключителния доклад.

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт