Съветът на ЕС прие директивата относно промишлените емисии 12.04.2024

Съветът на ЕС прие директивата относно промишлените емисииДирективата ще направи издаването на разрешителни по-ефективно

Директивата за индустриалните емисии сега ще бъде подписана и публикувана в Официалния вестник на ЕС
Днес Съветът прие преразгледаната директива относно промишлените емисии (IED) и регламента за създаване на портал за промишлени емисии (IEP), два допълващи се законодателни акта, насочени към регулиране и мониторинг на въздействието на промишлените дейности върху околната среда.

Новите правила ще подобрят докладването на данни за околната среда чрез надграждане на съществуващия европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители (E-PRTR), за да се създаде по-всеобхватен и интегриран портал за промишлени емисии.

По-широк обхват за по-малко промишлени емисии

Директивата за промишлените емисии е основният инструмент на ЕС, регулиращ замърсяването от промишлени инсталации, включително интензивни животновъдни ферми. Инсталациите, регулирани от вече съществуващата директива – включително електроцентрали, рафинерии и обработка на отпадъци – представляват приблизително 40% от емисиите на парникови газове и 20% от емисиите на замърсители във въздуха и водата.

С цел допълнително намаляване на промишлените емисии, преразгледаната директива въвежда в обхвата си повече интензивни животновъдни ферми , включително ферми за свине и птици.

По-малко бюрокрация чрез електронни разрешителни

Разрешителните са необходими за инсталациите, тъй като те трябва да докажат съответствието си с настоящите правила за намаляване на промишлените емисии, включително подходящи мерки и норми за допустими емисии.

Новата директива ще направи издаването на разрешителни по-ефективно и по-малко обременяващо, например чрез въвеждане на задължение за държавите-членки да създадат електронна система за разрешителни ( e-permit ) до 2035 г.

Ефективно правоприлагане и наказания

Държавите-членки ще установят ефективни, пропорционални и възпиращи санкции в случай на неспазване на директивата. При сериозни нарушения от операторите може да се изисква да плащат санкции в размер на най-малко 3 % от техния годишен оборот в Съюза.

Директивата също така въвежда правото на лица, чието здраве е било засегнато, да искат обезщетение от тези, които нарушават директивата.

Следващи стъпки

Директивата за индустриалните емисии сега ще бъде подписана и публикувана в Официалния вестник на ЕС. Той ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването. След тази дата държавите-членки на ЕС ще имат до 22 месеца, за да включат разпоредбите на директивата в националното си законодателство.

През 2028 г. (и на всеки пет години след това) Комисията ще преразглежда и оценява прилагането на директивата, като взема предвид нововъзникващите техники. Освен това до 2026 г. Комисията трябва да оцени как най-добре да се справи с емисиите, генерирани от отглеждането на едър рогат добитък и от селскостопански продукти, пуснати на пазара на ЕС.

След публикуването му в Официалния вестник на ЕС, регламентът за новия портал за индустриални емисии ще стане задължителен и пряко приложим във всички страни членки от 2028 г.

Заден план

Европейската зелена сделка призова за преразглеждане на мерките на ЕС срещу замърсяването от големи промишлени инсталации. По време на Конференцията за бъдещето на Европа европейските граждани изразиха своята подкрепа за ЕС да се справи със замърсяването на водата, почвата и въздуха и да намали емисиите на метан.

На 5 април 2022 г. Комисията представи предложение за преразглеждане на директивата за промишлените емисии – приета за първи път през 2010 г. – и паралелното и допълващо предложение за изменение на регламента относно Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители – прието през 2006 г.

Преговорите между двамата съзаконодатели за окончателния вид на закона започнаха на 19 юли. След три кръга преговори на 28 ноември 2023 г. беше постигнато временно споразумение по двете законодателни досиета.

Линк към статията на www.agrozona.bg може да намерите ТУК

 

 

 

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт