Остават досегашните прагове в сектор свиневъдство 11.07.2023

Промишлени емисии: евродепутатите запазиха досегашните прагове в животновъдствотоИзвънредно: Евродепутатите гласуваха да се запазят настоящите правила

Парламентът прие своята позиция за преговори със Съвета относно правилата за намаляване на замърсяването и насочване на големи агропромишлени инсталации към зеления преход.

Позицията на Парламента относно директивата за промишлените емисии (IED) и директивата относно депонирането на отпадъци беше приета от евродепутатите с 396 гласа „за“, 102 „против“ и 131 „въздържал се“. По регламента за портала за индустриални емисии евродепутатите приеха своя мандат за преговори с 563 гласа „за“, 51 „против“ и 18 „въздържал се“.

Индустрии и животновъдни ферми, обхванати от новите правила

Депутатите подкрепиха предложението на Комисията за разширяване на IED за инсталации в добивната промишленост (мини) и големи инсталации, произвеждащи батерии (с изключение на тези, които сглобяват изключително батерийни модули и батерийни пакети). Директивата ги задължава да намалят допълнително замърсяването на въздуха, водата и почвата.

Що се отнася до животновъдните ферми, евродепутатите гласуваха да се запазят настоящите правила и да се включат свинеферми с повече от 2 000 места за производствени свине (над 30 кг) или с повече от 750 места за свине майки и птицеферми с повече от 40 000 места за домашни птици като както и ферми с повече от 750 животновъдни единици (ЖЕ). Парламентът не иска да разшири обхвата му и на говедовъдните ферми, както предлага Комисията. Първоначално Комисията предложи праг от 150 ЖЕ за всички животни. Членовете на ЕП също така подчертават важността да се гарантира, че производителите извън ЕС отговарят на изисквания, подобни на правилата на ЕС.

Прозрачност и обществено участие

Членовете на ЕП също гласуваха за увеличаване на прозрачността и участието на обществеността във връзка с лицензирането, експлоатацията и контрола на регулирани инсталации. Европейският регистър за изпускане и пренос на замърсители ще бъде трансформиран в портал на ЕС за промишлени емисии, където гражданите ще имат достъп до данни за всички разрешителни на ЕС и местни замърсяващи дейности.

Цитат

След гласуването докладчикът Радан Кънев (ЕНП, България) каза: „По-доброто опазване на околната среда не е необходимо да води до повече бюрокрация. Иновациите са от ключово значение за постигането на нулево замърсяване и за това се нуждаем от по-конкурентоспособен европейски индустриален сектор. Политиката на ЕС трябва да бъде реалистична, икономически осъществима и да не застрашава конкурентоспособността. Нашата позиция осигурява глътка въздух за бизнеса, като им предоставя разумни преходни периоди, за да се подготвят за новите изисквания, бързи процедури за разрешителни и гъвкавост за разработване на нововъзникващи техники.“

Следващи стъпки

Парламентът вече е готов да започне преговори със Съвета относно окончателната форма на законодателството.

Пояснения

Директивата за промишлените емисии определя правила за предотвратяване и контролиране на замърсяването от емисиите на големи агропромишлени инсталации във въздуха, водата и почвата, което може да доведе до здравословни проблеми като астма, бронхит и рак, които причиняват стотици хиляди преждевременни смъртни случаи всяка година в ЕС. Това е част от зелената и кръгова трансформация на индустрията на ЕС, която носи значителни ползи за здравето и околната среда за гражданите.

Това законодателство отговаря на очакванията на гражданите относно принципа „замърсителят плаща“ и ускорява екологичния преход и насърчава по-екологичните производствени процеси, както е посочено в предложения 2(2), 3(1), 11(1) и 12(5) от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.

Линк към новината от Европейския парламент може да намерите ТУК

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт