Позиция на АСБ по промените в Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността 12.09.2022

Позиция на АСБ по промените в Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишленосттасектори Свиневъдство и Птицевъдство на прицел

Позиция на АСБ по промените в Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишленосттаПредложение за Директива на Европейския парламент и на съвета за изменение на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването), предвижда сектори Птицевъдство и Свиневъдство да бъдат включени в приложеното й поле.

Мотивите, които излагат са следните: В Европейския зелен пакт беше обявено преразглеждането на мерките на Съюза за справяне със замърсяването от големи промишлени инсталации, включително преразглеждането на секторния обхват на законодателството и начина, по който то да бъде приведено изцяло в съответствие с политиките в областта на климата, енергетиката и кръговата икономика. Освен това в Плана за действие за нулево замърсяване, Плана за действие относно кръговата икономика и в Стратегията „От фермата до трапезата" също се призовава за намаляване на емисиите на замърсители при източника, включително при източници, които понастоящем не попадат в приложното поле на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.

Поради това за справянето със замърсяването от някои аграрно-промишлени дейности е необходимо те да бъдат включени в приложното поле на посочената директива.

Отглеждането на свине, домашни птици и едър рогат добитък води до отделянето на значителни емисии на замърсители във въздуха и водите. За да се намалят тези емисии на замърсители, включително на амоняк, метан, нитрати и емисии на парникови газове, и по този начин да се подобри качеството на въздуха, водите и почвата, е необходимо да се намали прагът, над който инсталациите за отглеждане на свине и домашни птици се включват в приложното поле на Директива 2010/75/ЕС. Предложението касае отглеждане на домашни птици и свине, в инсталации със 150 ЖЕ или повече. Съгласно Приложение 2 Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 една кокошка носачка е равна на 0,014 ЖЕ, други домашни птици на 0.03 ЖЕ, една свиня майка над 50 кг на 0,5 ЖЕ и други свине на 0.3 ЖЕ.

Според текстовете в предложението разширяването на приложното поле с включването на животновъдните стопанства би довело до намаляване на емисиите на метан и амоняк със съответни ползи за здравето на стойност над 5,5 милиарда евро годишно. Разширяването на обхвата с включване на 18-те процента най-големи свинеферми и 15-те процента най-големи птицеферми, представляващи съответно 85 % и 91 % от емисиите в тези сектори, ще намали годишните емисии на свинефермите най-малко с 135 kt за метана и с 33 kt за амоняка, а при птицефермите - с 62 kt за амоняка. С увеличеното приложно поле обхванатите от ДЕП емисии на амоняк, предизвикани от отглеждането на едър рогат добитък, свине и домашни птици, ще се увеличат от 18 % на 60 %, а при емисиите на метан то ще е от 3 % на 43 %.

Съюзът на птицевъдите в България изготви проект на позиция, в която посочва мотивите за категоричното несъгласие по проекта на Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/75/ЕС.

Към първоначалната позиция се присъединиха и двете браншови организации в сектор Свиневъдство АСБ и АИСБ, като изложиха и своите аргументи

С проекта на позиция може да се запознаете в прикачения файл

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт