Асоциация на свиневъдите в България e Национално представителна браншова организация 01.02.2024

АСБ e Национално представителна браншова организацияУдостоверението беше издадено от Българска стопанска камара
Асоциация на свиневъдите в България e национално представителна браншова организация.

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА - СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС, ЕИК 831391124, в качеството си на организация на работодателите, призната за представителна на национално равнище с РМС № 20 от 14.01.2021 г. (обн. ДВ бр.5 от 19.01.2021 г.), удостоверява, че на основание чл. 36, ал. 8 от Кодекса на труда, Асоциация на свиневъдите в България, ЕИК 127 008 717, член на БСК, е представителна организация на работодателите.

На основание на чл. 51б от Кодекса на труда, организацията може да сключва отраслов или браншов колективен трудов договор в икономически дейности 01. Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности от Националната класификация на икономическите дейности 2008 година.

Настоящото удостоверение е валидно за 2024 година и се издава, за да послужи там, където е необходимо.

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт