Водата - значението й за свинете

Водата е най-важното хранително вещество за всички живи организми, в т.ч. за свинете. Освен че тялото на свинете се състои от 70-80 % вода, тя е необходима и за някои незаменими функции, които протичат в животинския организъм.

Основните функции на водата са:

  • разтворител - водата е главната транспортна среда за хранителни вещества и метаболитните остатъци;
  • смазка - с помощта на водата се осъществява преминаването на хранителните вещества през храносмилателната система;
  • регулиране на телесната температура чрез изпарение;
  • среда за протичане на биохимичните реакции при храносмилането метаболитните процеси;
  • производство - водата е съставна част на телесните тъкани и на млякото.

Когато свинете нямат достъп до достатъчно количество и с добро качество вода, посочените функции не могат да се осъществяват добре. Това се отразява неблагоприятно върху продуктивността им.

АНАЛИЗ НА ВОДАТА

За постигане на добра консумация водата трябва да бъде без мирис и вкус. Лошият вкус и/или миризма оказват отрицателен ефект върху консумацията. Водата не бива да бъде с високо съдържание на химикали, бактерии и токсични субстанции (пестициди/хербициди)

В случаи че свинефермата използва вода от собствен водоизточник, препоръчва се на всеки 6 месеца да се проверява качеството и в специализирана лаборатория. По този начин ще се контролира нейният състав и при необходимост ще се вземат предпазни мерки за подобряване на качеството и.

КОЛИЧЕСТВО НА ВОДАТА

Водата за животните може да се осигурява по два начина - от питейната вода и от храната, като например отпадъчните продукти от млекопреработването и производството на скорбяла.

Потребностите от вода се определят от възрастта, категорията на свинете, продуктивността и климатичните условия. Необходимото количество вода за различните категории свине ще бъде представено поотделно.

Бременни свине. Те се нуждаят от 3 л вода на всеки килограм приет фураж. Това означава, че през първите три месеца от бременността свинете имат потребности от 7-9 л вода на ден. През последния месец от бременността необходимото количество вода се увеличава на 10-12 л на ден. На свинете през периода от отбиването до осеменяването се осигурява 10-12 л вода поради по-високата консумация на фураж (флъшинг).

Питейната вода може да се доставя в нипели или в специални поилки (корита). Ако консумацията на храна е ограничена, водата също може да се ограничи, с цел да се избегне преразходът и. При ограничаване на водата за пиене на животните се осигурява достъп до вода минимум 2 пъти на ден най-малко по 1 час обикновено по време на храненето. Когато температурата в помещението е над 23°С, препоръчва се достъпът на свинете до вода да бъде минимум 3 пъти по 1 час на ден, а най-добре - неограничен.

Водата за пиене може да бъде осигурена и чрез течното хранене на животните. Съдържанието на сухо вещество при него задължително да е приблизително 22 процента.

Кърмещи свине. За да имат добра млечна продуктивност (11-14 л на ден), за кърмещите свине са необходими 25-35 л вода на ден. Затова лактиращите свине трябва да имат свободен достъп до вода през цялото денонощие. Това се отнася и за случаите, когато се хранят с течна храна.

За да се осигури необходимото количество вода, капацитетът на нипелите се регулира така, че да гарантират минимум 2000 мл в минута. Ако този капацитет е по-малък, свинете губят твърде много усилия и време, за да си набавят необходимото количество вода. Това може да доведе до недостатъчна консумация, която влошава млечната продуктивност.

Водата може да се залага в отделни поилки или чрез системата за течно хранене. При съотношение вода към фураж от 3,5 се осигурява около 20% сухо вещество в течната храна.

Около момента на опрасването свинете не правят достатъчно усилия да пият вода от нипелните поилки. По тази причина се препоръчва да се осигури известно количество вода в хранилките на Животните през периода два дни преди и два дни след опрасването. Това може да бъде направено и в специални поилки над хранилките или в кофи. Важното в случая е да не се допуска този начин на поене да продължи повече от два дни след опрасването, тъп като свинете бързо свикнат с него и отказват да пият вода от нипелните поилки.

Боазаещи прасета. Първата вода, която поемат прасетата след раждането, е още по време на храненето с коластра и мляко. Млякото на свинете съдържа 15-17% сухо вещество, останалото е вода. Веднага след залагането на предстартерната смеска на прасетата се осигурява и достъп до вода. За предпочитане е да се монтират специални нипели за бозайници на подходяща височина от пода.

Важно е прасетата да достигат нормално нипела. За съжаление много често н практиката нипелите се монтират твърде високо. Препоръчва се максималната височина да е 20 см. Капацитетът на поилката (нипела) трябва да осигуря на 400-500 мл на минута. Прасетата предпочитат да пият вода от нипели.

Отбити прасета. След отбиването прасетата не получават мляко. Това означава, че количеството вода, приемано преди чрез млякото, трябва да бъде осигурено чрез консумация от нипелните поилки. След като се отбият прасетата се хранят и се поят на воля. Най-добре е да се използват нипели, чиято височина може да се променя от 20 см при отбиване до 40 см при прасета с живо тегло 25 килограма.

В случаи че не може да се регулира височината на нипелите, препоръчва се един или повече нипели в бокс (при по-голям брои прасета) да бъдат разположени на различна Височина или да се използва компромисна Височина от 30-35 см, като през първата седмица след прехвърлянето на животните под нипелите се поставя тухла или друг предмет за стъпване. Така прасетата ще могат да достигнат по-лесно до водата за пиене. След няколко седмици приспособлението за стъпване може да се отстрани.

За 10 прасета е необходим един нипел. При положение че в бокса се отглеждат над 10 броя, необходимо е да се монтират повече нипели. Разстоянието между нипелите да не е по-малко от 1 метър, за да може всички прасета да имат нормален достъп до вода. Капацитетът на нипелите за тези животни да бъде минимум 750 мл на минута. Ако се използва течно хранене, тогава съотношението вода:храна е 2,7:1.

За да се предпазят прасетата от консумация на много студена вода, препоръчва се тя да се осигурява от резервоар, монтиран в помещението на животните. Така водата ще бъде със стайна температура. Освен това тези резервоари могат да се използват при необходимост и за влагане на медикаменти във водата.

Свине за угояване. Ако консумацията на храна е на воля, свинете трябва да имат свободен достъп до вода. в тази фаза на отглеждане водата се осигурява или от нипелни поилки, или от корита за пиене. Нипелите може да се монтират в хранилките или извън тях. водата да се осигурява и чрез системата за течно хранене.

За да се осигури нормален достъп на прасетата до нипелите, те трябва да бъдат разположени на височина от 40 см при живо тегло 25 кг до 70 см при живо тегло 115 кг. При по-голям брой на прасета в бокс е желателно да се поставят повече нипели, но на различна височина. Капацитетът на нипелите да е минимум 750 мл в минута.

В случаи че водата се осигурява чрез системата за течно хранене, съотношението вода:фураж трябва да бъде от 2,5 през процента фаза до 2,2 през финишерната, което ще осигурява съответно 25,0% и 27,5% сухо вещество. В повечето случай обаче в практиката се използва съотношението 3:1, което спомага за по-лесно транспортиране на храната в системите за течно хранене.

Мъжки и женски прасета за ремонт. Препоръките за тези свине са същите както при прасетата за угояване. Въпреки че ремонтните прасета се хранят ограничено, водата трябва да бъде на воля.

НИПЕЛИ ИЛИ КОРИТА

За предпочитане е водата да се осигурява чрез нипелни поилки, тъй като тя не се замърсява. Водата в обикновените поилки е много по-замърсена. Затова се препоръчва тези поилки да се разположат между преградите на бокса и хранилката.

ДОСТЪП ДО ВОДА И ОКОЛНА ТЕМПЕРАТУРА

Когато температурата е по-висока от 23°С, препоръчва се да се осигурява по-голямо количество вода. Консумацията на вода се увеличава от 30-50%, когато температурата е 30°С, до 100% при температура 40°С. При Високи температури се препоръчва многократно поене на животните или животните да имат свободен достъп до водата за пиене.

ДОСТЪП ДО ВОДА И БЛАГОПОЛУЧИЕ НА ЖИВОТНИТЕ

В страните на ЕС поради законодателствата, свързани с благополучието на животните, свинете трябва да имат вода 24 часа в денонощието. Това важи и за случаите, когато в свинефермата се използва система за течно хранене на животните.

ИЗЛИШЪК И ЗАГУБИ НА ВОДА

Излишъците и преразходът на вода във фермите водят до мокри подове и до увеличаване на проблемите с опорно-двигателния апарат на животните и особено на свинете майки. Настъпват и по-големи загуби на минерални елементи. Увеличават се загубите на енергия от прасетата при лежането им върху мокрите подове. Това се отразява отрицателно върху прираста и/или оползотворяването на фуража.

Ако свинете пият повече вода от необходимото количество, изразходва се повече вода, а загубите от съхранението и транспорта на торовата маса нарастват от повишената диуреза. За да се избягва излишният разход на вода, важно е нипелите да не текат и да са поставени на подходящи места и височини за съответната група животни.

В заключение могат да се посочат основните изисквания за отделните категории свине и осигуряването на вода .

Водата за пиене в необходимото количество и качество оказва голямо влияние върху продуктивността на прасетата. По тази причина системният контрол на нейните качества (два пъти в годината)в специализирана лаборатория е жизнено важен.

Нипелите за вода трябва да бъдат периодично проверявани, за да бъдем сигурни, че дебитът им съответства на очаквания капацитет. Наличието на по-голямо количество желязо във водата се отразява отрицателно на работата на нипелите.

Сп. ПРОВИМИ

Линк към статията на www.agri.bg може да намерите ТУК

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт