Каква роля трябва да играе фуражната индустрия за постигането на "Едно здраве" в производството на свинско месо?

Световната здравна организация е определила One Health / Едно здраве като интегриран, обединяващ подход за балансиране и оптимизиране на здравето на хората, животните и околната среда и включва множество дисциплини, общности, сектори и всички нива на обществото, за да работят заедно за създаване на дългосрочни устойчиви решения. Потребителите в много страни по света все повече се интересуват от това как се произвежда тяхната храна и очакват тя да бъде питателна, безопасна и екологично устойчива. В резултат на това оценката на жизнения цикъл на въздействието върху околната среда на производството на храни, включително производството на свинско месо, се превръща във важен показател за количествено определяне на процеси от „фермата до вилицата“, които намаляват въглеродния отпечатък, емисиите на парникови газове, използването на земя и вода и други индикатори за въздействие върху околната среда, които предизвикват загриженост. Фуражната промишленост играе съществена роля в намаляването на екологичния отпечатък от производството на свинско месо, тъй като фуражите не само представляват най-големите разходи, но видовете и източниците на съставки, използвани в рецептите за свине, влияят значително върху въздействието върху околната среда.

Програмите за устойчиво хранене на свинете изискват сближаване на кръговото земеделие и хранителните системи с Едно здраве (Шърсън и Уриола, 2022 г.). Фуражната промишленост има дълга история и принос към кръговото земеделие и икономиката чрез намиране на начини за рециклиране и улавяне на хранителната стойност на страничните агропромишлени продукти в храните за свине. Използването на изсушени царевични зърна за дестилация с разтворими вещества, съпътстващ продукт от производството на горивен етанол, в диети за свине е един от многото примери за рециклиране на хранителни вещества от остатъчната биомаса във фураж за поддържане на приемливо здраве и производителност на животните (Jang et al., 2021) . По-нататъшното повишаване на хранителната стойност на този изобилен биоетанолов продукт е показано в няколко скорошни изследователски проучвания (Barnharst et al., 2021; Sun et al., 2021; Sun et al., 2023), където използването на обещаваща нова технология за обработка, включваща ферментация в твърдо състояние, използваща избрани гъбични щамове, може да разгради антихранителните фактори и да „обнови“ тяхната хранителна стойност за свинете. Тази технология може да се приложи и към други агропромишлени вторични продукти, но са необходими повече усилия, за да се приложи тази технология в търговски мащаб. Прецизното изготвяне на фуража, използването на усъвършенствани аналитични мерки за точно прогнозиране на биологичните реакции при прасетата въз основа на химическия състав на хранителните вещества и рецептите, с които те се хранят, също са основни компоненти на програмите за прецизно хранене на свинете и за подобряване на ефективността на оползотворяване на хранителните вещества (Shurson et al., 2021).

Рециклирането на различни видове хранителни отпадъци преди и след консумация може да осигури значителни ползи за намаляване на екологичния отпечатък от производството на свинско месо, но е необходима подходяща инфраструктура за фуражната индустрия за рентабилно събиране, термична обработка и сушене на различни продукти с висока влажност източник на хранителни отпадъци, за да отговарят на регулаторните изисквания за биобезопасност (Shurson, 2020; Shurson et al., 2022). В зависимост от хранителния състав на източника на хранителни отпадъци, малки количества (< 10% от диетата) могат да осигурят значителни екологични и икономически ползи, без да се компрометира растежа на свинете, здравето и качеството на кланичния труп (Shurson et al., 2022). Фуражната промишленост също трябва да бъде водеща при използване на фуражите за свине за различни цели, като включва данни за жизненият им цикъл при изготвянето на икономични, хранителни диети с ниско въздействие върху околната среда (Garcia-Launay et al., 2018; de Quelen et al., 2021).

В глобалната икономика търговията със суровини, фуражни съставки и хранителни продукти между страните увеличава вероятността от предаване на чужди животински болести (Shurson et al., 2022; Schambow et al., 2022). Може би най-забележителната област изискваща незабавно внимание е да приемем, че много вируси по свинете са потенциално опасни и могат лесно да попаднат в съставките на фуража, което може да доведе до предаване на болести (Shurson et al., 2021). Разпоредбите за безопасност на храните са по-строги от разпоредбите за безопасност на фуражите, за да предпазят потребителите от болести причинени от храни. Поради икономическото значение на заразяването на страна с чужда животинска болест като африканска чума по свинете, фуражната промишленост трябва да възприеме практиките, използвани в настоящите протоколи за безопасност на храните и да ги прилага към глобалните вериги за доставка на фуражи. В крайна сметка фуражът е храна. Протоколите за биосигурност за глобалните вериги на доставки на фуражи трябва да се основават на анализ на опасностите и базирани на риска за превантивен контрол включващи стандартни оперативни процедури за добри селскостопански практики, санитарен транспорт, добри производствени практики и добри складови практики.

В същото време използването на антибиотици стимулиращи растежа в производството на продукти от свинско месо трябва да бъде премахнато във всички страни поради опасения за здравето на хората и животните, свързани с техния принос към насърчаване на резистентността към антибиотици (Shurson and Urriola, 2022). Фармакологичните концентрации на хранителен цинк от цинков оксид в рецепти за отбити прасета са били използвани като ефективна алтернатива на антибиотиците за насърчаване на здравето и растежа, но опасенията за околната среда по отношение на натрупването на цинк в почвата от дългосрочно използване на оборски тор и потенциалния принос към антимикробна резистентност са довели до регулации, ограничаващи нивата на цинк в диетите за свине в Европейския съюз (Shurson and Urriola, 2022). Въпреки това количеството цинк в премиксите с микроелементи и витамини при прасетата за угояване, надвишава количеството цинк при рецептите за отбити прасета (Shurson et al., 2022). За да се преодолеят тези опасения, трябва да се постави по-голям акцент върху използването на функционални съставки и хранителни вещества, които имат хранителни свойства за подобряване на здравето на свинете, като основни компоненти при изготвянето на рецептите за храна на свинете (Shurson et al., 2021). В заключение, фуражната индустрия има значителна и съществена роля за постигането на "Едно здраве" в производството на свинско месо.

Линк към статията на www.pig333.com може да намерите ТУК

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт