Пряко и непряко въздействие на Европейските регулации за ESG

Асоциация на свиневъдите в България заедно с Браншова камара на месодайното животновъдство и Съюза на птицевъдите в България организира на 27.02.2024 година от 13:00 часа безплатен уебинар за членовете на организациите в платформата ZOOM

Темата на уебинара беше "Пряко и непряко въздействие на Еропейските регулации за ESG (екологично – социално и корпоративно управление) докладване върху земеделския и животновъдния сектор".

Директивата за отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта (известна сред бизнеса повече като CSRD директивата – Corporate Sustainability Reporting Directive) касае задължителното нефинансово докладване за голям набор от предприятия, чийто процес до този момент беше ангажимент само за публични дружества с над 500 служителя.

С новата директива се увеличава обхватът на задължените лица, като от 2026 година за финансовата 2025 година ще трябва да се отчитат и големи предприятия, които покриват 2 от следните 3 критерия: над 250 служителя, оборот над 50 млн. евро и стойност на балансовите активи над 25 млн.евро.

Освен това, тази директива задължава прилагането на определени, одобрени от европейската комисия стандарти за докладване по темите за устойчивостта, считано от 2025 година и съответно одит на доклада. Или казано по друг начин, нефинансовото докладване в голяма степен се приравнява като значение с финансовото докладване.

Това поражда преки, а и косвени последствия за съществена част от земеделския и животновъден сектор в ЕС. Преките касаят задължените лица и необходимостта от създаване на нужната организация и знание за този тип докладване. Косвените обаче обхващат по-широк кръг от бизнеса – всички, включително и малки и средни предприятия, които се явяват част от веригата на доставки за големите компании и конкретно търговските ритейл вериги. Това е свързано с необходимостта от покриване на изисквания свързани с устойчивост на предлаганите продукти и предоставяне на свързаната с това информация.

Повече във видеото:Асоциация на свиневъдите в България - (АСБ) - Всички права запазени

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт