СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСБ 21.03.2024

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСБСЪБРАНИЕТО Е НАСРОЧЕНО ЗА 10.05.2024

П О К А Н А

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Управителният съвет на Асоциацията на свиневъдите в България със седалище в гр. Шумен, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на Асоциацията на свиневъдите в България  на 10.05.2023 г. /петък/ от 10.00 часа в гр. Шумен, бул. Симеон Велики №3 при следния дневен ред:

1. Отчет и информация на УС за дейността на АСБ за 2023 г;
2. Приемане на финансов отчет за 2023 г.;
3. Приемане на годишния доклад по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ;
4. Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред

Поканата е изпратена по електронната поща на членовете, публикувана е на сайта на Асоциация на свиневъдите в България в раздел „Новини и публикации“ и е поставена на видно място на седалището на Асоциацията на 20.03.2024г.  

Моля,  да заявите участието си на електронната поща на Асоциацията.

           

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АСБ:

                       /Д-Р ПОЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ХАДЖИСТОЕВА/

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт