Предвижда се промяна в Устава на АСБ 14.03.2023

Свикване на Общо събрание на АСБСъбранието е насрочено за 27.04.2023

П О К А Н А

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Управителният съвет на Асоциацията на свиневъдите в България със седалище в гр. Шумен, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на Асоциацията на свиневъдите в България  на 27.04.2023 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в Старозагорски минерални бани, хотел Калиста при следния дневен ред:

1. Отчет и информация на УС за дейността на АСБ за 2022 г;
2. Приемане на финансов отчет за 2022 г.;
3. Приемане на годишния доклад по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ;
4. Предложения за промени в Устава на АСБ и подлагане на гласуване на същите от членовете на Общото събрание на АСБ
5. Приемане на нови членове
6. Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред

Поканата е изпратена по електронната поща на членовете и е поставена на видно място на седалището на Асоциацията на 14.03.2023г.

Моля,  да заявите участието си на електронната поща на Асоциацията.

           

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АСБ:

                       /Д-Р ПОЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ХАДЖИСТОЕВА/

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт