Преотстъпването на корпоративния данък за земеделците факт и през 2023 г. 07.12.2022

Преотстъпването на корпоративния данък за земеделците факт и през 2023 г.Разширява се обхвата на допустимите инвестиции за ползване на данъчното облекчение

Разширява се обхвата на допустимите инвестиции за ползване на данъчното облекчение
На второ гласуване на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане депутатите одобриха предложението на заместник-председателят на Комисията по земеделието и храните Десислава Танева и през 2023 г. да продължи прилагането на държавната помощ за отстъпка от корпоративен данък, ако се инвестира. Според условията помощта следва да се нотифицира от Министерство на земеделието по актуалното европейско законодателство за 2023 г.

Предложението предвижда до края на 2023 г. да се удължи срокът за преотстъпване на корпоративен данък до 60% – в полза на земеделските производители. Освен това с предложението се разширява обхвата на допустимите инвестиции за ползване на данъчното облекчение по чл.189б. Целият набор от предложените инвестиции кореспондират и ще подкрепят постигането на амбициозните цели по новия Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 и европейската регулаторна рамка за новия програмен период в областта на климата и опазването на околната среда, вкл. допустими ще са и системите за напояване.

Предвижда се преотстъпеният данък да се инвестира в нови имоти и нова земеделска техника, и в активи, придобити, в срок до края на годината, следващата година, за която се ползва преотстъпването. Става дума за активи, осигуряващи спазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ, в т.ч. строителство и/или обновяване на недвижима собственост, използвана за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници – торохранилище/площадки за съхранение и компостиране на оборски тор (твърда фракция), торова яма. лагуна, пластичен балон (течна фракция), торов канал, скарови подове, помпа за гъсти течности, сепаратор за отделяне на твърда от течна фракция, платформа за сепаратор, тръбни линии за отглеждане на животни.

Линк към статията на www.agrozona.bg може да намерите ТУК

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт