Намаляване на замърсяването от промишлеността и големите животновъдни стопанства 12.03.2024

Намаляване на замърсяването от промишлеността и големите животновъдни стопанстваЗаконът също трябва да бъде приет от Съвета


•Най-строгите достижими нива на емисии ще станат задължителни за обхванатите сектори


•Правилата за намаляване на замърсяването на въздуха, водите и почвите носят значителни ползи за здравето и околната среда за гражданите

•Обществеността ще има по-добър достъп до разрешителните на ЕС и местните замърсяващите дейности чрез нов портал на ЕС за индустриалните емисии

•Комисията ще направи преглед през 2026 г. дали трябва да бъдат включени стопанствата за едър рогат добитък

Новите правила ще намалят вредните емисии от промишлените инсталации и големите свинеферми и птицеферми с цел опазване на човешкото здраве и околната среда.

Европейския парламент прие споразумението с държавите членки относно преразглеждането на Директивата за емисиите от промишлеността с 393 гласа „за“, 173 „против“ и 49 „въздържал се“, както и новия регламент относно портала за емисии от промишлеността с 506 гласа „за“,85 „против“ и 25 „въздържал се“.

Животновъдни стопанства

Съзаконодателите се споразумяха да разширят обхвата на мерките по директивата за емисии от промишлеността, така че да обхванат свиневъдните стопанства с повече от 350 животински единици (ЖЕ). Изключват се стопанства, които отглеждат свине по екстензивен или биологичен начин, и са отглеждани навън за значителен период от време в рамките на една година.

Що се отнася до птицеферми, директивата се прилага за стопанства с кокошки носачки с повече от 300 ЖЕ и за стопанства с бройлери с повече от 280 ЖЕ. За стопанствата, в които се отглеждат както свине, така и домашни птици, ограничението ще бъде 380 ЖЕ.

До 31 декември 2026 г. Комисията ще оценидали е необходимо по-нататъшно справяне с емисиите от отглеждането на добитък, включително от едър рогат добитък, и клауза за реципрочност, за да се гарантира, че производителите извън ЕС отговарят на изисквания, подобни на правилата на ЕС, когато изнасят за ЕС.

Участие на обществеността, санкции и компенсации

Прозрачността и участието на обществеността във връзка с лицензирането, експлоатацията и контрола на регулираните инсталации ще бъдат подобрени, тъй като Европейският регистър за изпускането и преноса на замърсители ще бъде трансформиран в портал на ЕС за емисиите от промишлеността, където гражданите ще имат достъп до данни за всички разрешителни на ЕС и за замърсяващи дейности на местно равнище.
Дружествата, които не спазват изискванията, могат да бъдат санкционирани в размер на най-малко 3 % от годишния оборот на оператора в ЕС за най-тежките нарушения. Държавите от ЕС предоставят на гражданите, засегнати от нарушенията, правото да искат обезщетение за вреди, нанесени на тяхното здраве.

Цитат

След гласуването докладчикът Радан Кънев (ЕНП, България) заяви: „Днешното гласуване показва ангажимента на Парламента към целите за нулево замърсяване на Европейския зелен пакт и здравето на европейците. То също демонстрира, че тези цели могат да бъдат постигнати без налагане на допълнителна административна тежест върху предприятията и особено върху европейските земеделски производители. Гласуването подчертава, че евродепутатите разбират причините зад протестите на фермерите“.

Следващи стъпки

Законът също трябва да бъде приет от Съвета, преди да бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и да влезе в сила 20 дни по-късно. След това държавите членки ще разполагат с 22 месеца, за да се съобразят с тази директива.

Контекст

Директивата за емисиите от промишлеността е основният инструмент на ЕС за регулиране на замърсяването на въздуха, водата и почвата от промишлени инсталации, включително интензивни животновъдни стопанства, което може да доведе до здравословни проблеми като астма, бронхит и рак. Тя също регулира генерирането на отпадъци, използването на суровини, енергийната ефективност, шума и предотвратяването на аварии.
Това законодателство отговаря на очакванията на гражданите по отношение на принципа „замърсителят плаща“, ускоряване на екологичния преход и насърчаване на по-екологосъобразни производствени процеси, както е посочено в предложения 2, параграф 2, 3, параграф 1, член 11, параграф 1 и член 12, параграф 5 от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.


Източник: www.europarl.europa.eu

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт