Какво предлага ЕК за намаляване на административната тежест 26.02.2024

Какво предлага ЕК за намаляване на административната тежест?Документът съдържа набор от краткосрочни и средносрочни действия

Какво предлага ЕК за намаляване на административната тежест?
Европейската комисия изпрати документ до белгийското председателство, очертаващ първите възможни действия за намаляване на административната тежест.

Документът, който ще бъде обсъден с държавите-членки на Съвета по земеделие на 26 февруари, изброява набор от краткосрочни и средносрочни действия, които могат да бъдат предприети за постигане на опростяване. Това ще послужи като основа за дискусии и съвместни действия със страните от ЕС.

Като се има предвид, че всяко успешно опростяване трябва да се извършва в тясно сътрудничество с националните администрации и самите земеделски производители, Комисията ще стартира през март онлайн проучване, адресирано директно до земеделските производители. Тази целенасочена консултация ще помогне да се идентифицират техните основни източници на безпокойство и да се разберат източниците на административна тежест и сложност.

Таблица 1. Пример за краткосрочни мерки, представени за обсъждане на държавите-членки.

Измерител Въздействие Времева линия
Промяна на правилата за изчисляване на постоянно затревените площи, в случаите на структурни промени във фермата Фермерите с намален брой животни няма да трябва да преобразуват обработваемите площи в пасища Делегиран акт, който трябва да бъде приет през март
Преглед на възможните земеделски практики за покривните култури Земеделските стопани могат да имат по-голяма гъвкавост в начина, по който изпълняват това условие Пояснение, което ще бъде представено и обсъдено с държавите-членки през март
Преразглеждане на методологията на ЕС за оценка на качеството на системата за мониторинг на площите Фермерите ще получат до 50% по-малко посещения във фермата; това също ще освободи ресурси в националните администрации Финализиране и представяне на новата методология през март
Изясняване на понятието непреодолима сила Засегнатите земеделски стопани ще имат по-голяма сигурност по отношение на получаването на техните плащания по ОСП, а националните администрации ще се възползват от по-ясно тълкуване на ниво ЕС, предотвратявайки бюджетни грешки Представяне на пояснението на държавите-членки през март
Улесняване на обмена на най-добри практики и изменения на стратегическите планове на ОСП Националните администрации могат да идентифицират по-лесно областите на възможно опростяване и да ги прилагат по-бързо в полза на земеделските производители Текущ процес

Източник: 2024/ ЕК / Европейски съюз.
https://ec.europa.eu

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт