Изграждат електронна информационна система в земеделието на стойност 23,9 млн.лв.

Системата ще бъде финансирана с проект по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Подкрепата в сектора по Националния план за възстановяване и устойчивост ще бъде реализиран чрез два инвестиционни проекта. В рамките на първия проект ще бъдат финансирани проекти земеделски стопани, организации на производители, кооперации и сдружения на земеделски стопани по 4 направления.

Вторият проект, чрез който се реализира подкрепата в сектора е „Дигитализацията на процесите от фермата до трапезата“. Бюджетът по този проект е в размер на 23,9 млн.лв., а изпълнител е Министерство на земеделието.

Проектът предвижда изграждане на Електронна информационна система в земеделието (ЕИСЗ) за обмен на данни между публичната администрация и икономическите субекти в сектора, която ще осигури интегриране и съвместимост на данните от различни информационни системи, регистри и бази-данни, в и извън сектор Земеделие.

Електронната информационна система в земеделието (ЕИСЗ) ще съдържа 5 модула


Модул 1
– за употребата на препаратите за растителна защита и торове
Функционирането на модула ще даде възможност контролните органи да разполагат в реално време с информация за количеството употребени ПРЗ и торове от земеделски стопани, по култури, по видове ПРЗ и торове.

Чрез цифровизиране на системата за поддържане на дневниците за растителна защита и торове ще се въведат индикатори за контрол за употребата на ПРЗ и торове, с което ще се подпомогне отчитането на националния принос за постигане на заложените европейски цели.

Модул 2 – за контрол на употребата на антимикробни ветеринарномедицински препарати
Модулът ще позволява автоматична оценка и категоризация на даден животновъден обект на базата на обема на употребените антимикробни средства.

Изграждането му включва разработване на уеббазирана платформа, позволяваща електронно издаване на рецепта и получаване на справки по отношение на количествата употребени антимикробни продукти, разпределени по видове животни, активна субстанция, ветеринарномедицински анатомотерапевтичен код и др.

Освен употребата на антимикробни ВМП модулът ще позволява вписване и проследяване на вноса, производството, търговията и съхранението на по-широк кръг ветеринарномедицински продукти.

Модул 3 – проследяване на стратегията „От фермата до трапезата“Великобритания, пуйка, Agrozona.bg
Модулът ще даде възможност за проследяване на продукти на всички етапи на агрохранителната верига – от първичното производство до крайното потребление на принципа на уникален идентификационен код (QR код, баркод или др.) с цел информираност на потребителите и стимулиране производството на качествена и достъпна храна.

Модул 4 – Платформа за онлайн обучение и консултации
Модулът ще предоставя на земеделските производители информация, свързана с въвеждане на съвременни технологични и екологични решения в техните стопанствата. Платформата ще дава възможност и за организиране на уебинари и обучения по важни за фермерите теми.

И Модул 5 – мрежа за комуникация от полеви сензори и сензори за дъжд
Мрежата ще осигурява данни за почвена влага, температура на въздуха и почвата и количество на валежите в земеделските земи. Тя ще дава достъп на фермера до най-важната информация за развитието на посевите в стопанството с оглед оптималното планиране на агротехническите мероприятия и вземането на адекватни управленски решения.

Линк към статията на agrozona.bg може да намерите ТУК

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт