ЕС: Временно споразумение за преразглеждане на директивата за емисиите

Съзаконодателите се споразумяха да разширят мерките за Директивата за индустриалните емисии (ДИЕ) към свинеферми с повече от 350 животински единици (ЖЕ).

Преговарящите от Парламента и Съвета постигнаха временно политическо споразумение относно преразглеждането на Директивата за индустриалните емисии (ДИЕ)

Съзаконодателите се съгласяват да разширят мерките за ДИЕ до свинеферми с повече от 350 животински единици (ЖЕ). Фермите, отглеждащи прасета по екстензивен или органичен начин и навън за значителен период от време в годината, са изключени. За птици ще се прилага за ферми с кокошки носачки с над 300 ЖЕ и за ферми с бройлери с над 280 ЖЕ. За ферми, отглеждащи както свине, така и птици, ограничението ще бъде 380 ЖЕ.

Комисията първоначално предложи праг от 150 ЖЕ за всички животни, включително за говеда. Съзаконодателите се споразумяха да възложат на Комисията да преразгледа до 31 декември 2026 г. необходимостта от действия на ЕС за справяне с емисиите от отглеждането на добитък, включително от едър рогат добитък, както и клауза за реципрочност, за да се гарантира, че производителите извън ЕС отговарят на подобни изисквания към правилата на ЕС при износ за ЕС.

Обществено участие, наказания и санкции

Преговарящите също се споразумяха да увеличат прозрачността и общественото участие във връзка с лицензирането, експлоатацията и контрола на регулираните инсталации. Европейският регистър за изпускане и пренос на замърсители ще бъде трансформиран в портал на ЕС за промишлени емисии, където гражданите ще имат достъп до данни за всички разрешителни на ЕС и местни замърсяващи дейности. Освен това системите за електронни разрешителни трябва да бъдат въведени най-късно до 2035 г.

Компаниите, които не спазват изискванията, могат да получат санкции от най-малко 3% от годишния оборот на оператора в ЕС за най-сериозни нарушения, а държавите-членки трябва да дадат на гражданите, засегнати от неспазване, правото да поискат обезщетение за вреди, нанесени на тяхното здраве.

Следващи стъпки

Сделката все още трябва да бъде приета от Парламента и Съвета, след което новият закон ще бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни по-късно. След това държавите-членки ще разполагат с 22 месеца, за да се съобразят с тази директива.

Източник:  2023 г./ ЕП/ Европейски съюз.
https://www.europarl.europa.eu

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт